onsdag 31 mars 2010

Psaltaren 3

"HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: "Det finns ingen frälsning för honom hos Gud." Sela.
Men du, HERRE, är en sköld omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud. Jag ropar högt till HERREN, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela.
Jag lade mig och somnade, jag vaknade igen, ty HERREN håller mig uppe. Jag fruktar ej för skaror av många tusen, som ansätter mig från alla sidor. Stå upp, HERRE, fräls mig, min Gud! Du slår alla mina fiender på kinden,du krossar de ogudaktigas tänder.
Hos HERREN finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela.
" Ps.3
Du kanske tror att allt hopp är ute för dig, alla, även du själv, säger att det finns ingen frälsning för dig. Men jag har en glad nyhet till dig, Gud säger inte så, Guds ord säger inte så, Bibeln säger inte så. Evangelium är en Guds kraft som frälser (räddar) var och en som tror.
Det innebär även dig. Ser man på det hela ur Guds perspektiv så finns det inga små och stora synder, all synd är lika allvarlig, all synd får samma konsekvens, den skiljer oss från Gud. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus.
"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor." Tit.2:11
"Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, ..." Rom.1:16
Evangelium betyder glada nyheter, och det är det som Gud ger dig idag.
Vill du ta emot dessa glada nyheter, klicka på länken här, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta. Gud vill ge dig glada nyheter idag, Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 30 mars 2010

Guds namn #7

Jehova Shalom - Jag är den Jag är din frid.
Vad säger Guds namn dig idag, det talar om sanningen att där Gud är där är frid. Gud vill ge dig frid för Han är frid. Den friden är inget som du kan få av någon annan, endast av Gud. Han säger till dig att du inte skall vara rädd, att inte oroa dig.
Var istället glad över vad Jesus har gjort för dig, då kommer Guds frid att bevara ditt hjärta och dina tankar. I Guds närvaro, i Guds frid försvinner rädslan, då försvinner oron.
Jag uppmanar dig idag att söka Gud, Han vill ge dig frid!
"När Gideon såg att det var HERRENS ängel, sade Gideon: "Ve mig, Herre HERRE, jag har sett HERRENS ängel ansikte mot ansikte!" Men HERREN sade till honom: "Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö." Då byggde Gideon ett altare där åt HERREN och kallade det HERREN är frid." Dom.6:22-24
Jesus säger:
"Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Joh.14:27
"Men Jesus sade till kvinnan: "Din tro har frälst dig. Gå i frid."" Luk.7:50
"Jesus sade till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid."" Luk.8:48
"HERREN välsigne dig och bevare dig.
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
" 4Mos.6:24-26
"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig." Joh.14:1
"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
" Fil.4:4-7
Vänd dig till Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är din frid, Han vill ge dig ro och vila. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att vända dig till Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

måndag 29 mars 2010

Psaltaren 2

"Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: "Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen." Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: "Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg."
Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: "Du är min son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor." Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!
Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas.
Saliga är alla som flyr till honom.
" Ps.2
Bibeln uppmanar oss fly bort från synden, vart ska vi fly?
Det finns bara en plats att fly till. Det är till Honom som bar vår synd.
"Ge Sonen hyllningskyss" - Underordna dig Gud, böj dig för Honom, gör Honom till Herre i ditt liv. Det är enda sättet att få djävulen att fly bort från dig.
"Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er." Jak.4:7
Vill idag uppmana dig att böja dig för Jesus, att böja dig för Gud, gör Honom till Herre över ditt liv. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att sträcka dig mot Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig, Han är din räddning!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 28 mars 2010

Guds namn #6

Jehova Rohi - Jag är den Jag är din herde.
Vad talar Guds namn om för dig idag, det ger dig ro, frid, ledning och beskydd. En herdes uppgift är att ta hand om sina får, Han ser till att de mår bra, att de inte blir sjuka och svaga, att de får mat i rätt tid, att de får vila och vatten, att inte varg, lejon, björn eller andra rovdjur kommer åt att skada dem, Han ser till så att de inte går vilse.
När vi tagit emot Jesus i vårt hjärta blir vi får i Guds hjord. Han vill vara din herde, Han vill ta hand om dig.
Guds namn innebär ett löfte, Han är den sanne herden, Han för dig inte vilse, om du förtröstar på Honom mer än på människor.
Jag vill idag uppmana dig att söka Gud som din herde, din beskyddare och din ledsagare, det vill Han vara.
Bibeln säger;
""HERREN är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen."

Jesus säger;
"Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.
Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.
" Joh.10:11-16
"Ja, Herren, HERREN... Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram." Jes.40:10-11
Vänd dig till Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är din herde, Han vill leda dig och beskydda dig. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att vända dig till Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 27 mars 2010

Psaltaren 1

"Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.
" Ps.1
Gör som träden vid vattenbäcken, sträck dig mot Gud, Han vill göra dina rötter starka och djupgående, Han vill ge dig ett stadigt fäste i tillvaron. Han ger dig hopp och tro på framtiden, Han välsignar dig och låter sitt ansikte lysa över dig, Han ger dig frid. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att sträcka dig mot Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig, Han är sanningen!
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 26 mars 2010

Guds namn #5

Jehova Rapha - Jag är den Jag är din läkare.
Vad talar Guds namn om för dig idag, det ger dig hopp och tro om att Gud kan och vill ge dig hälsa och läkedom. Gud är läkedom och hälsa, det talar hans namn om. Kommer vi till Honom vill Han uppenbara sig för oss som just vår läkare, när vi behöver det.
Hela bibeln från Moseböckerna till Uppenbarelseboken talar om under, den talar om mirakler, den talar om hur människor blivit friska. Vet du vad, Gud Han förändras inte, och det gör inte heller hans vilja. Han vill läkedom och hälsa för oss, Han vill att vi ska vara friska.
Så jag kan bara uppmuntra dig att söka Gud som din läkare, Han kan och vill göra dig frisk.
""Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.""2Mos.15:26
"Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom." Jes.53:4-6
"Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare." 1Petr.2:24-25
"Och allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla." Luk.6:19
Vänd dig till Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är din läkare, Han vill göra dig frisk både till kropp, själ och ande. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att vända dig till Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 25 mars 2010

Guds namn #4

Jehova Tsidkenu - Jag är den Jag är, din RÄTTFÄRDIGHET.
Vad talar Guds namn om för dig idag, det ger dig tro på Jesus, Han är den som kan ge oss rättfärdighet. Rättfärdighet vad är det, jo, rättfärdig kan delas på mitten för att förklara det.
Rätt Färdig.
Det betyder att vi är färdiga för att möta Gud. Vi bär inte på någon synd längre. Denna rätta färdighet kan vi inte vinna med goda gärningar, vi kan inte själva göra något för att förtjäna rättfärdighet, rättfärdighet är en gåva, Gud ger oss den genom Jesus.
Guds namn lovar oss att om vi tror på Honom så blir vi rättfärdiga, för Han är rättfärdig. När vi bjuder in Jesus i vårat liv, bjuder vi in rättfärdigheten. Och så länge vi låter Gud bo i vårt hjärta så innebär det att rättfärdigheten bor där, Gud är vår rättfärdighet.
Bibeln säger;
"Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet, han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge honom: HERREN vår rättfärdighet." Jes.23:5-6
"Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.
Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.
" Rom.9:30-33
"Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." Apg.4:10-12
"Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom." 1 Joh.2:26-29
"Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda." Fil.3:7-11
Vänd dig till Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är din rättfärdighet, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att vända dig till Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 24 mars 2010

Guds namn #3

Jehova Shammah = Här är Jag är den Jag är (Här är HERREN), Alltid närvarande.
Vad talar Guds namn om för dig idag, det talar om sanningen att Han (Gud) alltid är närvarande. Han har lovat i sitt ord (bibeln) att Han aldrig skall lämna oss, "Jag är med er alla dagar till tidens slut", men det som hans namn säger oss här, är mer än det löftet.
Gud lovar oss i sitt namn att Han alltid är närvarande, Han finns där alltid, oavsett om du tror på Honom eller inte. Han finns där, bibeln talar om en stor sanning när den säger, "Närma er Gud, så skall Han närma sig er".
Gud behöver aldrig flytta på sig, Han står alltid utanför vår dörr, det är vi som stänger Honom ute. Det är vi som vänder Honom ryggen. Vänder vi oss emot Honom och öppnar vårt hjärtas dörr för Honom, så vill Han ha gemenskap med oss. Det är hans största längtan.
Han är alltid där, frågan är;
Vill vi se Honom?
Vill vi tala med Honom?
Vill vi lyssna på Honom?
Gud finns där för dig, det lovar Han, det säger hans namn att Han är!
Bibeln säger;
"...och för all framtid skall dess namn vara: Här är HERREN."Hes.48:35
"Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt.28:19
"Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna." Jak.4:8
"Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." Upp.3:20
Vänd dig mot Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är här, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att vända dig mot Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 23 mars 2010

Guds namn #2

Jehova, Javhe, JHWH är det namn som Gud uppenbarar sig med för Mose i den brinnande busken, 2Mos.3:13-14. Jehova betyder;
"Jag är den Jag är",
i Guds namn säger alltså Gud att Han verkligen är den Han är, Han förändras inte, det finns inga skiftningar i Gud. Jesus Kristus är densamme. Gud kan inte ljuga. Allt detta säger med samstämmighet att vi kan lita på Gud och hans ord.
Han är den Han säger att Han är.
Bibeln säger;
"Då sade Mose till Gud: "När jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? vad skall jag då svara dem?" Gud sade till Mose: "Jag är den Jag Är." Och han sade vidare: "Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er."" 2Mos.3:13-14
"Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder." Jak.1:17-19
"Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet." Hebr.13:8
"Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet." Titus 1:2
Sök Gud, Han vill uppenbara sig för dig, känner du inte Gud så leder länken här till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

måndag 22 mars 2010

Guds namn #1

Det är av stor vikt att vi förstår vem Gud är, hans namn beskriver vem Han är. Förstår vi vem Gud är så kan vår relation med Honom bli bättre och starkare, vi kommer också att förstå vad Han vill göra och vem Han vill vara för oss!
Gud säger:
"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." Upp.3:8
"Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn." Ps.91:14
Sök Gud, Han vill uppenbara sig för dig, känner du inte Gud så leder länken här till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 21 mars 2010

Vakna!!!!

Sakta sänker sig tystnaden, det är som om de ger upp, alla, en efter en. Som om batterierna tar slut, för att sedan inte bytas ut, det finns ingen som vet hur man gör.
Lamporna slocknar, ögon blir grumliga, tappar fokus och stängs. Orkar de inte se? Allt har sitt pris, utan vila blir orken inte så stor. Trötthet och följande likgiltighet, man orkar inte bry sig, man orkar ingenting. Tills någon ropar "VAKNA!!!!!", är det helt tyst.
Någon vaknar, någon befinner sig i dvala, behöver ett rop till "VAKNA!!!!"
Är fortfarande trött, men nu vaken, ge mig styrka. "VAKNA!!!!"
Bibeln säger;
"Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes." Matt.25:5-10
"VAKNA!!!!"
"Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig." Ef.5:14
"VAKNA!!!!"
"Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra." 1Thess.5:6
"VAKNA!!!!"
"Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras." 1Petr.1:13
"VAKNA!!!!"
"Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne." Mark.13:33
"VAKNA!!!!"
VAKNA!!! Jesus älskar dig! VAKNA!!! Han vill ge dig frid! VAKNA!!! Än finns det tid!
Känner du inte Jesus vill jag ge dig möjligheten att få göra det idag! Känner du Jesus, men har du tappat fokus på Honom, VAKNA!!! Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, Gud vill ge dig ny kraft med början idag! VAKNA!!!
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 20 mars 2010

Mätta oss

Jesus, jag kommer inför Dig, jag ber att Din kärlek och Din nåd, skall drabba oss. Hur länge skall vi vänta? Hur länge skall vi söka? Du är den Ende som har styrkan! Den Ende som har livet!
Det är Du som tar och det är Du som ger!
Öppna våra ögon så att vi ser Dig, öppna våra hjärtan så att vi förstår Dig! Öppna våra öron så att vi hör Dig!
Bibeln säger;
"Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Vänd åter, HERRE! Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare! Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss, lika många år som vi har sett olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk, ja, åt våra händers verk må du ge framgång.
" Ps. 90:12-17
Känner du inte Gud, har du inte tagit emot Jesus i ditt hjärta. Klicka på denna länk, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, Gud vill starta ett gott verk i dig och Han vill göra det färdigt. Jesus älskar dig, Han ger dig ro och vill välsigna dig!
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 19 mars 2010

Trasig

Hon satt där vid köksbordet och arbetade med sitt redskap, valsarna pressade ihop plattorna så att de arbetade med rätt tryck. Plötsligt mitt i allt så hördes en kraftig knall, redskapet gick sönder, det var som om hela dagen blev förstörd. Det som hon planerat att göra kunde hon inte längre genomföra, hon behövde sin maskin.
Hur skulle det nu gå? Projektet skulle vara färdigt till morgondagen? Fanns det något sätt att laga det som gått sönder?
Det såg inte ljust ut, förmodligen var det bara att slänga redskapet.......
Bibeln säger;
"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." Joh.10:10
"Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat." Luk.19:10
Vi människor är värda så mycket mer än maskiner, redskap och prylar, ser vi det hela ur Guds perspektiv så säger Jesus så här;
"Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." Mark.2:17
Jesus vill läka dig och göra dig hel, ta de spillror som finns av dig och bygga ihop det till det som Han har tänkt för dig, för Han har en plan med dig. Även om du inte kan se den just nu, så har Gud en plan för ditt liv, Jesus älskar dig!
Klicka på denna länk, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, det är det enda sättet att låta Gud få börja laga det som är trasigt i dig. I Guds ögon är du värdefull!
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 18 mars 2010

Livets väg

Var inte rädd, Gud vill hjälpa dig, bibeln (Guds ord) säger;
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas." Matt. 7:7-8
Gud säger;
"Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." 2Kor.6:2
Jesus älskar dig och idag är räddningens/frälsningens dag, du har möjlighet att förändra ditt liv idag. Klicka på denna länk, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, den leder dig in på livets väg.
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 17 mars 2010

Tusenårsriket eller himlen?

Har fått en fråga;
"Kommer man till himlen när man dör eller ska man vara på jorden i 1000år först?"
Jag ska svara ärligt, Om du med din mun bekänner att Jesus är HERRE, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväkt Jesus från det döda, då skall du bli räddad säger bibeln. Det innebär att din biljett till himlen är betald, du kan välja att ta emot den eller att förkasta den.
Om den biljetten tar dig genom 1000-årsriket och sen till himlen, eller direkt till himlen, det är av mindre betydelse. Det som betyder något är om du kommer till himlen eller inte. Om du "tvingas" leva i 1000-årsriket kommer du inte att må dåligt av det, kommer du att komma direkt till himlen kommer du inte må dåligt av det.
Vill du kan du själv läsa om 1000-årsriket i slutet av uppenbarelseboken, jag har idag klistrat in kapitel 20. läs gärna det.
Har du inte gjort Jesus till din Herre, så har du möjlighet att göra det idag. Klicka på denna länk, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, då tar du de första stegen mot himlen. Jesus älskar dig, Han är biljetten till himlen!
Gud välsigne dig! / Johan
"Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.
Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.
" Upp.20:1-15

tisdag 16 mars 2010

Ljuset skingrar ditt mörker!

Det var jobbigt allt var svårt tyckte han, även det som förut hade varit självklart hade förändras till något omöjligt. Han pratade för sig själv;
Jag kan inte förstå, det är så mörkt, det är så jobbigt, jag kommer liksom ingen vart. När jag försöker så är det som att gå in i en vägg, verkligheten liksom slår mig i ansiktet. Det finns ingen utväg, det finns inget sätt att gå vidare på! Det är som att likgiltigheten virar sig runt mig som ett rep eller rättare sagt en slingrande orm, den kväver mig och binder mig! Det som förut var ljust har nu blivit mörkt, sanningen har blivit lögn.
Alla världens mörka moln hade samlat sig över hans huvud, åtminstone kändes det så, han kunde inte se något, ljuset hade blivit mörkt. Möjligheterna blev bara omöjligheter, något som var så onåbart att det lamslog hans handlingar, han blev bara sittande, fungerade inte längre, han kände sig mer som en zombie.
Finns det någon utväg......
Bibeln säger;
"Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet." 1Petr. 2:9
Men även;
"Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade." Apg. 26:17-18
Och;
"Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."" Joh. 8:12
Är det mörkt runt omkring dig, ser du ingen utväg, Jesus är det ljus som kan lysa upp ditt inre. Jag säger inte att allt blir perfekt på en gång, även om möjligheten finns att det blir det. Jag säger att Jesus är den som kan låta mörkret skingras, Han kan bli det ljus som dina steg börjar vandra emot.
Detta kan jag dock garantera dig, att om du börjar denna vandring mot ljuset, så kommer det inte att bli mörkare. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, Gud vill låta sitt ljus lysa in i ditt mörker. Jesus älskar dig, Han kallar på dig, Han vill vara ditt ljus!
Gud välsigne dig! / Johan

måndag 15 mars 2010

Lätt, lätt, lätt, du gör mig lätt!

"Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela.
Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela.
Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte utan förstånd som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att de skall komma till dig. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på HERREN omger han med nåd. Var glada i HERREN och fröjda er, ni rättfärdiga, jubla, alla ni rättsinniga!
" Ps. 32:1-11
Känner du dig tyngd av syndens börda, var då inte utan förstånd, vänd dig till Gud och Han vill hjälpa dig. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, Gud vill lyfta av dig din börda. Jesus älskar dig och Han vill bära dig!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 14 mars 2010

Skatten du sökt finns här!

Solen stod högt på himlen, det var mycket varmt och hett. Vattnet var på väg att ta slut, men det fanns fortfarande så det räkte i någon timme till, om han inte skulle svimma av utmattning innan dess förståss. Svetten klumpade sig nästan när den rann ner för hans, av jord, lera och sand, smutsiga panna och kinder.
Frågan hade många gånger dykt upp i hans huvud, var det över huvud taget någon idé att hålla på? Varför inte bara slänga sig upp på cykeln, ta med spade och hacka för att dra därifrån på en gång. Men av någon anledning hade han inte gjort det, det var som om han kände på sig att något var på väg att hända, något som skulle förändra hans liv.
Jag menar, han hade ju inte något speciellt liv att slänga sig upp på cykeln och dra iväg till heller.
Det var kanske det som drev honom så hårt, längtan efter det där som alla pratade om, längtan efter det som kunde ge honom vad han drömde om. Det var alltid så att om han funderade över saken kom han fram till att han inte hade något att förlora, alla tyckte förmodligen redan att han var lite vrickad som hade hållit på under så många år.
Han tog ett par spadtag till, och Klong, spaden träffade något hårt, han blev ivrig, skulle det vara falsklarm som så många gånger tidigare. Den var stor, den var tung, vad det nu än var så var den inte liten. Skulle det kunna vara?
Han böjde sig ner och borstade av jorden, vad han såg fick honom nästan att ramla baklänges, kunde det vara sant! Han nöp sig i armen.
Aj, det gjorde ont.
Det var sant han drömde inte. Det såg inte mycket ut för världen, men han kunde med en gång avgöra att den var av stort värde, råmaterialet var toppen.
Bibeln säger;
"Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.
Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den.
" Matt.13:44-46
Denna man hade under många år sökt den skatt han letat efter, men han gav inte upp. Han hade grävt och grävt för att dag efter dag bara konstatera att det inte hade hittat något annat än sten denna dag heller. Men han gav inte upp! Denna dag sökte han på rätt ställe och vad är det som händer, han hittar det han sökt efter, han hittar sin skatt.
Du har också sökt efter något i ditt liv, du kanske har sökt under många år. Du har så många gånger hittat de där falska skatterna, att det börjar att bli svårt att tro att du kan hitta den där riktiga skatten. Då har jag en glad nyhet åt dig i dag, du är på rätt plats och letar, du är på rätt plats och söker, skatten som ger dig en mening med ditt liv är inom räckhåll. Gräv bara lite till, ta bara några spadtag till här. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, det är precis det som krävs av dig för att du ska hitta din skatt, din mening med livet. Jesus älskar dig och Han är den skatt du letat efter, du kommer att finna Honom här, om du söker Honom av hela ditt hjärta!
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 13 mars 2010

Ensam, men tillsammans med Gud!

Jesus går före för att visa oss exempel på hur vi ska göra, Jesus själv drog sig ofta undan för att i ensamhet ta tid i bön.
Det var vid dessa tillfällen som Han kämpade och brottades, men även då Han fick kraft, styrka och klarhet över hur Han skulle handla i olika situationer. Ett av de starkaste exemplen är när Jesus efter sista måltiden har gått till Getsemane;
"Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen, sade han till dem: "Be att ni inte kommer i frestelse." Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din." Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av bedrövelse. Då sade han till dem: "Varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse. Medan han ännu talade kom där en folkhop. Han som hette Judas, en av de tolv, ledde dem, och han gick fram till Jesus och kysste honom." Matt.22:39-47
Att vara en lärjunge till Jesus innebär att följa Honom, och Hans liv visar tydligt på att det var viktigt att vara ensam i bön och samtal med Gud. Idag har vi även Bibeln som redskap, där vi kan se vad Gud vill och där kan vi få tilltal ifrån Honom.
Här följer ytterliggare exempel på när Jesus drog sig undan för att vara ensam;
"När Jesus fick veta det, drog han sig undan." Matt.12:15
"Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan till öde trakter och bad." Luk.5:16
" Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam." Joh.6:15
Har du ännu inte lagt ditt liv i Guds händer, uppmanar jag dig att göra det, länken här leder till "Frälsningsbön". Klicka på den och läs den med ditt hjärta, så vill Gud börja bära dig! Jesus älskar dig, följ Hans exempel.
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 12 mars 2010

Vänd om!

I den tid som vi lever i med jäkt, stress och det ständiga informationsflödet, behöver vi mer än någonsin söka en stilla plats. En plats där du kan odla din relation med Gud, där du får koppla bort all den yttre påverkan som ständigt strömmar in över dig. Musik, radio, tv-program, debatter, facebook, twitter, mail, dataspel, konsollspel, mobiltelefoner, datorer, internet, listan kan göras hur lång som helst. Vi behöver ibland komma bort ifrån det....
Bibeln säger:
"Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka."" Jes.30:15
Guds ord säger att vi ska vända om till Gud, känner du inte Jesus behöver du lära känna honom, det är då du vänder om till Gud, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med hjärtat. Jesus älskar dig, Han vill ge dig frid.
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 11 mars 2010

Bli stilla!

Han satt ensam på sitt rum med dörren på glänt, där utanför kunde han höra hur mamma och pappa satt och pratade med sina gäster. Till en början var det inga livliga diskussioner, utan bara allmänt prat och lite skratt då och då. Så ringde det på dörren, det var dags för nästa gäst att komma, kvällen skulle bli lång, det kände han redan från början.
Dörrklockan ringde flera gånger till, det var som om gästerna aldrig skulle sluta att komma, det kändes så i alla fall. Ljudnivån och diskussionerna blev högre och högre, samtidigt som slamret från bestick och tallrikar skar igenom. Även musiken som spelades bidrog till det kaos han upplevde. Det var omöjligt att försöka koncentrera sig på något över huvud taget. Han la sig på sängen och trycket kudden hårt mot öronen, men trots det hördes ljuden tydligt ändå.
Jag som hade tänkt att läsa och skriva en liten stund tänkte han för sig själv. Även om viljan fanns där, hade all inspiration och skaparglädje försvunnit, den var som bortblåst. Så kom han på det, han hade ju glömt att stänga dörren.....
Bibeln säger;
"Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det." Matt.6:6-8
Guds ord säger även;
"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." Ps 46:11
I dag finns det så mycket som drar vår uppmärksamhet bort ifrån Gud. Det är viktigt att vi stänger vår dörr emellanåt och tar oss tid för att läsa Guds ord och för att be, att vi tar tid för att lyssna på vad Gud vill säga oss.
Gör vi inte det så kommer vi aldrig att lära känna Guds röst och den ständiga strömmen av av sorl, information och intryck kommer att kväva vår relation med Gud.
Hitta den plats och den tid, då du kan dra dig undan för att söka Gud i ensamhet, det kommer du att må bra av, det kommer din Gudsrelation att må bra av. Känner du inte Jesus, kan du klicka på denna länk, och läsa den med hjärtat. Jesus älskar dig Han har tid för dig, har du tid för Honom?
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 10 mars 2010

Het sand, sann längtan!

Vinden kändes till en början inte särskilt mycket, det var mer som en lätt bris som smekte henne i håret. Det var utlovat en skaplig vind och hon hade rest långt för att få uppleva detta tillfälle. Temperaturen i luften var varm, luftfuktigheten hög, man behövde inte göra något för att känna hur svetten lackades över hela kroppen.
Hon gick sakta bort mot sitt mål och lät sandalerna glida av fötterna när hon kom fram till slutet av asfalten. Att sätta fötterna i den enormt varma sanden, var inte vad hon hade räknat med, hon gick med raska steg fram mot havet där sanden svalkades av vågorna. Men inte ens vattnet hjälpte särskilt mycket, stranden tog med jämna mellanrum emot vågorna som sakta slog emot den. Lyssnade man noga lade man märke till att mellanrummet mellan att vågorna slog in mot stranden minskade, om inte mycket så lite. Det kändes i vinden också, den ökade sakta i styrka.
Där stod hon och spejade ut över havet. Nu, nu, hon kunde känna hur vinden liksom fick en extra fart, det var som om den hade varit instängd i ett osynligt rum för att sedan ha släppts lös. Längs horisonten kunde hon se att vågorna ökade i storlek och det dröjde inte länge innan hon även upplevde det där hon stod i vattenbrynet. Vågorna gick längre och längre upp på benen. Det var detta hon väntat på, det var detta hon hade rest hit för.
Hon kände hur adrenalinet började pumpa i blodådrorna, och greppet om brädan hon stod och lutade sig mot blev allt stadigare. Hon var fast besluten, denna dagen skulle bli den bästa i hennes liv, denna dagen skulle ta henne till nya höjder, nya äventyr och nya upplevelser.
Hon la sig ner på brädan och sköt ifrån med foten, började paddla ut, bort från stranden och säkerheten, bort från tryggheten av att alltid ha fast mark under fötterna. Hon visste av erfarenhet att bara hon höll sig kvar på brädan skulle allt gå bra, bara hon var fast förankrad i den, så att hon inte förlorade brädan om hon skulle tappa balansen och hamna i vattnet.
När hon kommit tillräckligt långt ut, till den plats där vågorna reste sig upp ur havet, såg hon den plötsligt, vågen hon alltid drömt om. Hon fick bråttom och paddlade fort upp längs med vågen och när hon var i rätt läge så reste hon sig sakta och försiktigt upp, för att behålla balansen i den nu mycket starka vinden och de riktigt stora vågorna. Detta var ögonblicket hon drömt om, det var som om allt annat slutade att existera, hennes fokus var på en saker, brädan. Förde den sig rätt på vågen och om hon hade rätt position på den skulle en av hennes drömmar snart gå i uppfyllelse.
Bibeln säger;
"Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna." Kol.1:22-23
Guds ord säger också;
"Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning." Ordsp.29:18
Stå fast i din tro på Jesus, grunda den noga i Guds ord, låt dina drömmar få leva tillsammans med din tro, det är då de fullbordas på rätt sätt. Gud vill hjälpa dig och det är Han som har lagt ner drömmarna i dig.
Känner du inte Jesus vill jag uppmana dig att klicka på denna länk och läsa den med ditt hjärta. Jesus älskar dig och vill låta dina drömmar väckas till liv igen. De finns där för att du ska sträcka dig mot dem och fullborda dem tillsammans med Honom.
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 9 mars 2010

Skuld, svett och muntorrhet!

Han kunde känna hur hjärtat ökade i slagkraft, hur det nästan sprängde hans bröstkorg. Det var svårt att andas och han var helt övertygad om att han vilken sekund som helst skulle falla ihop som ett korthus. Knäna kändes svaga och han kunde känna hur svetten formade droppar som rann från armhålorna ner längs armarna, munnen blev torr och händerna fuktiga.
Han visste att det var för sent att ändra på något, han kunde känna skammen krama hans inre. Han var skyldig, så skyldig som man kunde bli. Skulle han våga erkänna? Skulle han våga säga något? Vad skulle ske om han gjorde det? Vad skulle hända om han lät bli? Frågorna sprutade som en vattenslang på fullt tryck, ur hans inre.
I andra änden av lokalen, fanns en annan man. Han utstrålade raka motsatsen, han var full av frid, och ett lugn sänkte sig i hans närvaro. Han var oskyldig! Utan förvarning reste han sig upp, sa med en klar och tydlig stämma; Jag bär skulden.
Det blev alldeles tyst, man skulle ha hört en knappnål falla om man släppt en. Då tog domaren till orda; Är du medveten om vad som är konsekvensen av dina ord, är du helt säker på att det var du?
Mannen svarade utan att blinka; Jag bär skulden! Är du säker? frågade domaren igen. Jag bär skulden! sa mannen igen. Då har jag inget val, sa domaren, och vände sig mot den åtalade och sa; Du är frikänd, mannen här har sagt att han bär skulden. Du är fri du kan gå.
Så vände sig domaren åter till den andre mannen och sa; Med dina egna ord har du erkänt, jag dömer dig till döden. Har du ett sista ord?
Mannen svarade med kärlek i rösten; Jag bär skulden!
Bibeln säger;
"Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus.
Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.
" Kol.2:8-15
Guds ord säger också;
"Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god.
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.
" Rom.5:6-11
Jesus var den man som ställde sig upp för att bära din skuld, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Då kommer Guds frid som övergår allt förstånd att fylla ditt inre, Jesus älskar dig, Han bar din skuld!
Gud välsigne dig! / Johan

söndag 7 mars 2010

Djävulen skall fly bort från er!

"Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka." 1Petr.5:8
Det bästa sättet att fly från mörker är att gå till ljuset, det bästa sättet att undvika att falla för frestelser är att när de kommer springa ifrån dem, att försöka undvika det som man vet att man är svag för.
"Se, Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd." Job.28:28
"Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär." Jak.1:14
Därför är det viktigt för att du och jag ska kunna besegra frestelserna att vi flyr från det onda, står vi kvar och omfamnar det kommer vi med säkerhet inte att klara oss!
"Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er." Jak.4:7
Har du ännu inte lärt känna Jesus så leder länken här till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Jesus älskar dig och vill dig väl!
Gud välsigne dig! / Johan

lördag 6 mars 2010

En Gud!

Det finns bara en Gud och Jesus är Hans son!
"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." Rom.10:9
"Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en." 5Mos.6:4, Mark.12:29
"Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig." 2Mos.20:3
Vill du möta denna ende Guden, finns bara en väg, och det är att gå genom Jesus. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den är vägen till Gud. Jesus älskar dig!
"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh.14:6
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 5 mars 2010

Sök, be och bulta!

Mannen satt i sin soffa och undrade, han tänkte på skatten, den stora och dyrbara. Den som alla vill åt. Den som ger dig allt du kan önska. Han satt där i soffan och tänkte och tänkte och tänkte. Men han hittade ingen skatt, det fick honom att börja fundera, var det helt meningslöst att sitta här och tänka. Då slog det honom, han satt ju bara där, han hade ju aldrig sökt, han hade ju aldrig frågat efter, han hade ju aldrig ens försökt att komma in genom dörren som skulle leda till skatten.
Så kan det vara för oss, vi tror att vi söker och frågar efter, men i själva verket har vi aldrig börjat vårt sökande.
Bibeln säger;
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom." Matt.7:7-11
Sök Gud, Han vill låta sig finnas av dig. Sök Honom av hela ditt hjärta. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta då söker du på rätt ställe. Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 4 mars 2010

Guds ord är sant!

Den som tror på bibeln ligger inte i lä, var istället stolt för att du tror på sanningen, bibeln är sann från första bokstaven till sista. Gud står alltid vid sitt ord, det kan vi lita på.
Jag vill bara uppmuntra er att fortsätta att tro på sanningarna som finns i bibeln, och är helt övertygad om att om vi följer bibeln så kommer det att gå bra för oss.
Ta t.ex. berättelsen om Noaks ark; Noak var en man som lyssnade på Gud, jag undrar vem som det gick bäst för, honom eller de som skrattade åt honom. Av berättelsen att döma kan vi enkelt se att Gud stod fast vid det ord Han gett Noak. Han räddade honom och dem som var med honom i arken från världens största naturkatastrof, de som hade skrattat åt honom gick alla under och dog.
Denna berättelse berättar rent historiskt vad som hände, och tittar vi noga på spåren i naturen, de arkeologiska utgrävningarna m.m. så kan vi faktiskt hitta stöd för att det verkligen hände (men det ska vi inte prata om här och nu).
Denna berättelse talar också om dopet, vattnet som sköljer bort ondskan från världen symboliseras i dopet då vi begraver vårt gamla liv, för att gå in i det helt nya livet med Kristus Jesus.
Berättelsen talar även om den sista tiden, tiden innan Jesus skall komma tillbaka. Då kommer människornas ondska att växa sig större och större, för att till slut leda till att Gud räddar dem som tror på Honom undan det värsta, rycker bort dem från jorden.
Det jag vill säga är att;
Sluta inte att tro på Guds ord (Bibeln) även om andra inte tror på det.
Sluta inte att följa Guds ord (Bibeln) även om andra inte följer det.
Sluta inte att tala om Guds ord (Bibeln) även om andra inte talar om det.
Guds ord är den kraft som som kan förändra ditt liv och rädda dig!
"Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken." Rom.1:16
Har du inte tagit emot Jesus och gett Gud möjligheten att förändra dina situationer, har du chansen idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, Jesus älskar dig, Han vill ge dig tro, och låta din tro växa!
Gud välsigne dig! / Johan

onsdag 3 mars 2010

Jag ber för dig!

Livet är ibland hårt och för vissa människor ter det sig ännu hårdare. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det är inte Gud som lägger det hårda och tunga på oss, Han vill bära våra bördor.
Hur kan du vara säker på det?
Jo, det var det som hände när Jesus dog på korset. Han tog våra synder, bördor och sjukdomar på sig.
Bibeln säger:
"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade." Jes.53:5
"Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare." 1Petr.1:24-25
Jag vill gärna be för dig på dessa områden:
Depression och ångest, Beroende och missbruk, Sjukdom. När du läser följande bön så ber jag för dig, sätt din tro till Jesus, det är Han som kan ge dig vad du behöver inte jag.
"Jesus tack för din seger på korset, tack för att din död ger oss liv, tack för att du ger oss frid. Jesus tack för att ditt blod renar och upprättar, läker och befriar.
Depression och ångest kommer inte från Gud, så i Jesu namn gå! Jag sätter dig fri från depression och ångest i Jesu namn.
Jesus kom med din frid.

Beroende och missbruk kommer inte från Gud, så i Jesu namn gå! Jag sätter dig fri från ditt beroende och ditt missbruk i Jesu namn.
Jesus kom med din frihet.

Sjukdom kommer inte från Gud, så i Jesu namn gå! Jag befriar dig från din sjukdom i Jesu namn.
Jesus kom med ditt liv.

Amen"
Har du ännu inte tagit emot Jesus som din frälsare, din befriare, din räddare, så leder länken här till "Frälsningsbön". Läs den med ditt hjärta och börja din vandring tillsammans med Jesus, Han älskar dig!
Tänk på att frälsning är ingen engångsgrej, det är något pågående, något vi måste arbeta på och med, det kräver att vi omvänder oss och ber om förlåtelse hela tiden, så när du söker Gud kommer Han att visa dig saker du behöver förändra och ta itu med. Han vill befria oss, men även vi måste jobba åt samma håll. Om vinden blåser åt det håll vi bör gå åt, så hjälper det inte om vi går mot vinden. Om du behöver behandling för ditt missbruk eller din sjukdom, måste du se till att få det. Första steget till förändring är alltid att man erkänner sina problem och bekänner sina synder. Tacka Gud och ge Honom ära, Han är värd det!
Gud välsigne dig! / Johan

tisdag 2 mars 2010

Som du tror skall det ske!

Vill bara dela ett eller två bibelord med er idag.
"Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk." Matt.8:13
"Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er."" Matt.9:29
Sätt din tro till Jesus, som du tror skall det ske med dig! Behöver du hälsa, befrielse, frälsning m.m.
Tro på att Jesus kan ge dig det, har du inte tagit emot Jesus som din frälsare? Länken här leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, så kommer du att finna frid med Gud.
Gud välsigne dig! / Johan

måndag 1 mars 2010

Lyssna rätt!

Vems röst lyssnar du på? Det är lätt att ta fel på vem man följer. Därför är det viktigt att den som du följer, följer Guds ord (Bibeln), annars kommer du att komma fel. Det lättaste sättet att ta reda på det är att själv läsa bibeln, utan infallsvinklar. Det gör att du kan pröva det du hör och själv se om det stämmer eller inte. Det är t.ex. svårt att göra en fruktsallad om man försöker att blanda köttfärs i den. Det andra påstår om Guds ord måste prövas mot Guds ord, annars kommer du att följa fel person. Jesus vill vara din Herde, Han vill att du skall följa Honom.
Bibeln säger:
"Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst.
Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst." Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om.
Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.
" Joh. 10:1-10"
"Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud." Matt. 15:8-9
Det är viktigt att vi inte följer människors stadgar och tolkningar utan att vi följer det som Guds ord (Bibeln) verkligen säger.
Jag vill uppmana dig att söka Gud, läs Guds ord (Bibeln), känner du inte Jesus så är det svårt att följa hans röst. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, så kommer du att börja lära känna Guds sanna röst.
Läs bibeln och sök Gud.
Gud välsigne dig! / Johan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...