fredag 15 april 2011

Din andliga vapenrustning; del 8

Detta är sista delen och fortsättningen på del 7 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
För att sammanfatta serien kan vi se att den bygger på din och min vandring tillsammans med Gud, på vår relation med Jesus.

1. Att lära känna Jesus.
2. Att vara ren från synd. (Att ta emot förlåtelse och att ge förlåtelse.)
3. Att vara villig att alltid berätta om Jesus.
4. Att läsa Guds ord.
5. Att vaka över våra sinnen, och be om beskydd över dem.
6. Att tala Guds ord i tro på att det är sant.
7. Att ständigt be.

Det har varit en intressant och utmanande resa, där jag själv många gånger känt mig svag. Men jag är övertygad om att om vi lämnar allt till Gud, och själva gör det som krävs så kommer både du och jag att lyckas bekämpa både djävulen, synden och de onda andemakterna.
Vår kamp kommer inte att ta slut här på jorden, vi möter ständigt nya hinder och motsättningar, men om vi vandrar med Gud så möter vi dem aldrig ensamma och inga hinder och omständigheter kommer att kunna besegra oss.

Bibeln säger:

Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.” 2 Kor 12:7-10


Om vi går tillbaka till David (i berättelsen om David och Goliat), så tror jag att även han kände sig svag och liten, när han stod framför Goliat som säkert var dubbelt så lång som han själv, och även skräckinjagande och högljudd.
Davids svaghet, blev Guds storhet, för David vandrade fram mot Goliat tillsammans med Gud, David var inte ensam, Gud var på hans sida.

Bibeln säger:

Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?” Rom 8:31


David gick inte ensam fram för att möta Goliat. Du och jag behöver inte heller vara ensamma när vi möter våra motståndare.
Hade David gått i egen kraft och förlitat sig på Sauls rustning, så hade utgången blivit en helt annan, han hade varit okapabel att vinna. Försöker du och jag att gå vår egen väg istället för den väg som Gud har tänkt för oss så kommer vi inte heller att lyckas.

Bibeln säger:

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.” Jes. 55:8-11


David litade på Gud, han litade på Guds ord och han litade på bönens kraft. Så måste också du och jag lita på Gud, lita på Guds ord och lita på bönens kraft.

Bibeln säger:

Han (Jesus) svarade:"Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er." Matt. 17:20


Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt."” Matt. 19:26


Så en snabb genomgång:

1. Sanningens bälte/Att lära känna Jesus:
Utan Jesus faller hela ditt skydd bort
2. Rättfärdighetens pansar/Att vila i Gud:
Alla är vi syndare och behöver förlåtelse för vår synd, Jesus förlåter oss vår synd.
När vi blivit förlåtna fylls vi av Guds frid, vi behöver inte längre frukta, vi är frikända från domen.
3. Villighetens skor/Lydnad:
Att alltid vara beredd att dela med sig av vad Gud gjort för dig, att bekänna sin tro på Jesus och att dela med sig av den frid som Gud gett oss.
Berätta om Jesus för dem i din omgivning.
4. Trons sköld/Att tro på Guds löften:
Att tro och lita på att Guds ord är sant. Din tro byggs upp av att höra, läsa och av att meditera (det vill säga, tänka djupt) på Guds ord. Att inte begränsa Gud, utan begränsa djävulen med Guds ord, för djävulen och de onda andemakterna är lögnare och kommer aldrig att stå för sanningen, men sanningen och Guds ord besegrar dem.
5. Frälsningens hjälm/Beskydd över våra sinnen:
Att styra sina tankar, sin tunga, sina öron och sina ögon. Gud vill ge oss beskydd, men vi måste också vara vakna för vad vi tillåter oss själva att se, höra, tala och tänka.

Men de lyssnade inte och aktade inte på mig, säger HERREN.” Sak. 1:4


Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” 2 Kor 10:3-5


HERRE, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.” Ps. 141:3


Bibeln talar om att vi ska göra våra tankar till lydiga fångar, så att inte fel tankar slår rot i vårt hjärta och kväver Guds ord.

Han sade vidare till dem: "Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet.
De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem.
De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.
Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt.
Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."
” Mark. 4:13-20

6. Andens svärd/Guds ord:
Använd nu Guds ord i försvar som sköld och blockering med svärd, men också i attack, mot synden, djävulen, sjukdom mm.
7. Åkallan och Bön:
Avslutningsvis vill jag nämna den sista delen i rustningen Åkallan och bön till Gud.

Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden.” Ef. 6:18


Att ständigt ha Gud i tankarna, att be tyst inom sig, att ibland be högt (även om man är ensam), är viktigt, bibeln understryker detta i Filippibrevet kapitel 4 och vers 6-7

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Fil. 4:6-7


Vill avsluta ämnet för denna gång med följande bibelord, som även tar mig in på mitt kommande inlägg.

Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.” Rom. 13:11-14


Låt inte synden, djävulen eller de onda andemakterna trycka ner dig, utan tryck istället ner dem, med Guds ord och bön.

Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.” Rom. 16:20


Känner du inte Jesus, så skulle jag vilja hjälpa dig att ta första stegen mot en levande relation med Gud, ställa några korta frågor och be en bön tillsammans med dig! Är det du, klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön! Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...