tisdag 6 december 2011

Lucka 6

Nu öppnar vi lucka 6:

En avkomling till David:

"När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. Om han gör något orättfärdigt skall jag straffa honom med ris, så som människor brukar, och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid."" 2 Sam. 7:12-16

Så här ser släktledet ut:

"Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli, son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef, son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Esli, son till Naggai, son till Mahat, son till Mattatias, son till Semein, son till Josek, son till Juda, son till Johanan, son till Resa, son till Serubbabel, son till Sealtiel, son till Neri, son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam, son till Er, son till Josua, son till Elieser, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim, son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David,..." Luk. 3:23-31

Folk sa så här om Jesus:

"Då Jesus gick därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!"" Matt. 9:27

"Då kom en kanaaneisk kvinna* från dessa trakter och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt."" Matt. 15:22

"Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi, ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!" Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!"" Matt. 20:30-31

"Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna*, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!" Matt. 21:9

Vare sig om du hittar fler pusselbitar i sökandet efter Guds son i dessa verserna eller inte, följ med mig på resten av resan.
I morgon öppnar vi lucka 7.

Gud välsigne dig! / Johan

Vill du ha hjälp att lära känna Jesus, klicka här, då kommer du till frälsningsbön.

Läs fler inlägg i Adventskalendern...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...