lördag 3 december 2011

Lucka 3

Nu öppnar vi lucka 3:

"HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade." Abram begav sig i väg som HERREN hade sagt till honom,..." 1 Mos. 12:1-4

"Då sade HERREN: "Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham skall det ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom skall alla folk på jorden bli välsignade. Ty jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till HERRENS väg och handla rättfärdigt och rätt, så att HERREN kan uppfylla sina löften till Abraham."" 1 Mos. 18:17-19

"Men Gud sade: "Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom." 1 Mos. 17:9

"...Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade..." 1 Mos. 28:14

Vem är det som dessa löften talar om?

"Detta är berättelsen* om Jesus Kristus*, Davids son, Abrahams son.* Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder. Juda födde Peres och Sara, och Tamar var deras mor. Peres födde Hesron, Hesron födde Ram, Ram födde Amminadab, Amminadab födde Naheson, Naheson födde Salmon, Salmon födde Boas, och Rahab var hans mor. Boas födde Obed, vars mor var Rut, Obed födde Isai, och Isai födde David, kungen.
David födde Salomo, vars mor var Urias hustru, Salomo födde Rehabeam, Rehabeam födde Abia, Abia födde Asa, Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia, Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia, Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia, och Josia födde Jekonja och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babel.
Sedan folket hade blivit bortfört till Babel,födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel, Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur, Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud, Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob, och Jakob födde Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
Alltså blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.
" Matt. 1:1-17

Vem gäller löftet för?

"Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det "av tro", för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. Så står det skrivet: Till fader för många folk har jag satt dig,* och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli.* Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft - han var då omkring hundra år - och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför "räknades det honom till rättfärdighet."
Men dessa ord "det räknades honom till rättfärdighet" skrevs inte bara för hans skull utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.
" Rom. 4:13-25

Vare sig om du hittar fler pusselbitar i sökandet efter Guds son i dessa verserna eller inte, följ med mig på resten av resan.
I morgon öppnar vi lucka 4.

Gud välsigne dig! / Johan

Vill du ha hjälp att lära känna Jesus, klicka här, då kommer du till frälsningsbön.

Läs fler inlägg i Adventskalendern...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...