lördag 1 oktober 2011

Fäst din blick på Jesus

Ett ord på vägen:

"Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud." Kol.3:1-3

Vad betyder dessa verser?

Jag upplever att verserna handlar om att när vi har satt vår tro till Jesus, så ska vi lyfta vår blick och se på Honom. När vi ser på det som är här, runt omkring oss, våra omständigheter som kanske inte alltid är de bästa, då är det som att vi tillåter våra bekymmer och omständigheter, det som ser hopplöst ut att styra oss.
Det är då stor risk att de löften som Gud planterar i våra hjärtan dör, som i liknelsen med såningsmannen:
""En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron!"
.....Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt." Matt.13:3-9, 18-23

Vill alltså idag uppmuntra dig att fästa din blick på Jesus, Han är din framtid, Amen.

Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...